Relat

Un relat és una eina de comunicació estructurada en una seqüència d’esdeveniments que apel·len als nostres sentits i emocions. En exposar un o diversos conflictes personals revelen una veritat que aporta sentit en les nostres vides. Sovint es donen aquests elements a la narració (tot i que no tenen perquè ser-hi totes):

REPTE-GREUGE

MENTOR

OBJECTE MÀGIC

APRENENTATGE

ENFRONTAMENT

RECOMPENSA

Estructura

Un relat ha de tenir una estructura clara amb tres parts ben definides. És el que s’anomena la seqüència aristotèlica: presentació, nus i desenllaç. L’inici ha de ser curt i serveix per posar en antecedents i contextualitzar la trama. El nus és la història pròpiament dita, és la part que dóna el contingut a la narració.
Per últim, el desenllaç ens permet resoldre el problema plantejat i concloure la narració.

A l’escena del transbordador de la pel·lícula Billy Elliot, la senyoreta Wilkinson acompanya en Billy a una audició i resumeix breument l’argument del ballet “El llac dels cignes” de Txaikovski. Analitza l’estructura del relat i identifica quins elements del relat fan la funció de presentació, nus i desenllaç.

Seqüència i causalitat

Tota història ha de tenir una estructura seqüèncial: primer una acció i després una altra.
No es pot passar a un altre estadi sense haver resolt l’anterior. Cada actuació dels
personatges té una motivació que ha de ser explicada, amb antecedents i posant en
context, i que provoca unes conseqüències. Per tant, tots els esdeveniments tenen una
causa evident.

A l’escena del rellotge de la pel·lícula Pulp Fiction, un soldat veterà visita el fill d’un company que ha mort. Analitza l’estructura del relat i identifica les guerres i els descendents que ordenen seqüencialment la narració.

Ritme

És aconsellable que el ritme del relat sigui in crescendo, és a dir, ha de ser suau al
començament i agafar velocitat a mesura que transcorre la trama. Per mantenir la tensió,
hi ha d’haver alts i baixos, el protagonisme s’ha d’anar acostant i allunyant del seu objectiu
i evitar, en la mesura del possible, un ritme extremadament lineal. Finalment, és
interessant fer coincidir el final del relat amb l’assoliment del ritme més alt.

A l’escena del senyor Bretodeau de la pel·lícula Amélie, un home canvia la seva rutina dels dimarts per un fet inesperat. Analitza l’estructura del relat i identifica quins elements ajuden a mantenir la tensió i quins la relaxen.

Missatge

Tota història memorable té un missatge implícit. Les bones històries tenen una lliçó per
donar. El sentit és el que guia la trama de la història per tal que el missatge final sigui
coherent i més evident.

Personatges i la seva transformació

Els personatges són l’element més valuós de la història, són els que la fan créixer. No hi
ha història memorable sense personatges memorables. I perquè així sigui, aquests
han de patir una transformació progressiva a mesura que avança el relat. El transcurs de la
narració ha de transformar el personatge. S’ha de produir un canvi cap a millor, en
coherència amb el missatge implícit del relat.

L’equilibri

Tot relat parteix d’un estadi desitjat. Aquest estadi harmònic es veu alterat o en perill per
algun conflicte, necessari en tot relat. L’objectiu de la història és tornar a buscar l’equilibri
que ens porti de nou a l’estadi desitjat. La recerca de l’equilibri perdut és un dels
motors de qualsevol relat.

Emoció

Un bon relat ha d’emocionar. Per aconseguir-ho, és aconsellable que es basi en els
valors. Només els relats que emocionen esdevenen memorables.

A l’escena de La hormiga y la cigarra del film Los lunes al Sol és la reinterpretació del relat per una persona que acaba de ser acomiadada que expressa un valor.

Coherència

El relat ha de ser coherent amb tot el que significa la nostra marca: valors, atributs,
història, missatge,…La força comunicativa del relat es veu multiplicada si és
coherent amb el missatge que volem transmetre.